Manguasjamaailma pangamakseid haldab meie koostööpartner -Maksekeskus.

Maksekeskus võimaldab võtta makseid vastu läbi Eesti, Läti, Leedu ja Soome pangalinkide ning Visa, Mastercardi ja Maestro kaardimaksete.

1. Üldtingimuste kohaldatavus

1.1 AS-i Maksekeskus (edaspidi Maksekeskus) üldtingimused kehtivad kõigi juriidiliste ja füüsiliste isikute (edaspidi Klient või Kliendid) suhtes, kes kasutavad Maksekeskuse teenust (edaspidi Teenust).
1.1.2 Üldtingimustega on võimalik tutvuda Maksekeskuse internetileheküljel (edaspidi Maksekeskuse keskkond) www.maksekeskus.ee.

1.2 Üldtingimuste kehtestamine ja muutmine

1.2.1 Üldtingimused kehtestab Maksekeskus.
1.2.2 Maksekeskusel on õigus üldtingimusi ühepoolselt muuta.

1.3 Kohaldatav seadus ja vaidluste lahendamine

1.3.1 Maksekeskuse ja Kliendi vahelistele suhetele kohaldatakse Eesti Vabariigi seadusi.
1.3.2 Maksekeskuse ja Kliendi vahelised lahkarvamused püütakse lahendada eelkõige läbirääkimiste teel.
1.3.3 Kui lahkarvamusi ei ole võimalik lahendada, on huvitatud poolel õigus esitada teisele poolele kaebus või nõue kirjalikult.
1.3.4 Nõudes tuleb ära näidata nõude esitamist põhjustanud asjaolu ja lisada sellele nõuet tõendavad dokumendid.
1.3.5 Läbirääkimiste ebaõnnestumisel lahendatakse vaidlused Harju Maakohtus.
1.3.6 Maksekeskuse tegevuse üle sularahamakse teenuse osas teostab järelvalvet Finantsinspektsioon. Täpsem info Finantsinspektsiooni kohta on kättesaadav internetileheküljelt www.fi.ee.

1.4 Maksekeskuse poolt osutatav teenus (Teenus)

1.4.1 Maksekeskus vahendab Kliendile Maksekeskuse keskkonnas toodud erinevate makseviiside pakkujate poolt pakutavaid makseviise, mille kaudu on Klientidel võimalik sooritada makseid.
1.4.2 Maksekeskus pakub sularahamakse teenust, mille kaudu on Klientidel võimalik sooritada makseid.

1.5 Kliendi andmete töötlemine

1.5.1 Kliendiandmete töötlemise eesmärgid:
1.5.2 Maksekeskus töötleb Kliendi poolt avaldatatud isikuandmeid järgmiselt:
1.5.2.1 isiklikke andmeid (Kliendi nimi, isikukood, sünniaeg, isikut tõendava dokumendi andmed jne) isiku identimiseks ning järelmaksu pakkujatele edastamiseks ja järelmaksu taotlemiseks/saamiseks, kui Klient on valinud makseviisiks järelmaksu;
1.5.2.2 kontaktandmeid (telefoninumber, aadress, e-posti aadress jne) isiku identimiseks ning järelmaksu pakkujatele edastamiseks järelmaksu taotlemiseks/saamiseks, kui Klient on valinud makseviisiks järelmaksu.
1.5.3 Kliendi isikuandmete töötlemine punktides 1.5.2.1 ja 1.5.2.2 toodud viisidel on vajalik Kliendiga lepingu sõlmimise otsustamise, sõlmitud lepingu haldamise ja täitmise, seadusega kehtestatud kohustuste täitmise ning oma rikutud või vaidlustatud õiguste kaitsmise eesmärgil.

1.6 Vastutus

1.6.1 Maksekeskus ja Klient täidavad omapoolsed kohustused nõuetekohaselt, heas usus, mõistlikult, järgides hoolsuse nõudeid ning arvestades tavasid ja praktikat.
1.6.2 Maksekeskus ja Klient ei vastuta kohustuse rikkumise eest, kui see on põhjustatud vääramatust jõust. Vääramatuks jõuks on asjaolud, mida kohustatud pool ei saanud mõjutada.
1.6.3 Maksekeskusel puudub igasugune vastutus toote/teenuse/kauba jne eest, mille eest Klient tasub, kasutades Teenust.
1.6.4 Maksekeskus ei tegele ega vasta ühelegi pretensioonile, mis tulenevad punktist 1.6.3.
1.6.5 Teenuse kasutamiseks on Klient kohustatud sisetama õiged andmed. Klient vastutab, kui tema poolt sisestatud andmed on ebatäpsed või valed.

1.7 Kontakt

1.7.1 Tekkinud küsimuste korral võib Klient võtta ühendust kirjutades e-posti aadressil support@maksekeskus.ee või helistades numbrile +372 5887 5115.

Scroll to Top